Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Extrase din Procedura privind activitatea de transcriere a certifricatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate de către cetăţeni români

Extrase din Procedura privind activitatea de transcriere a certifricatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate de către cetăţeni români

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 3 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată cu modificări şi completări, „actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului cu avizul prealabil al şefului S.P.C.L.E.P. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază.”

Alin. 5, art. 44 din Legea nr. 119/1996, prevede „transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu avizul prealabil al şefului S.P.C.L.E.P. S1

Distingem trei categorii de cetăţeni români care se adresează Primarului Sectorului 1 pentru aprobarea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate:
1. – cetăţeni români cu domiciliul stabil pe raza de competenţă a Sectorului 1, care fiind temporar în străinătate au înregistrat la autorităţile din străinătate naşterea/căsătoria/decesul, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, sunt obligaţi să ceară transcrierea în registrele de stare civilă române a acestor certificate/extrase pentru a avea putere doveditoare în ţară,
2. – cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care au avut la plecarea din ţară domiciliul pe raza de competenţă a Sectorului 1, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, sunt obligaţi să ceară transcrierea în registrele de stare civilă române a acestor certificate/extrase pentru a avea putere doveditoare în ţară,
3. – cetăţeni români care nu au avut niciodată domiciliul în România, conform prezentei legi vor solicita înscrierea certificatelor de stare civilă la Misiunea Diplomatică a României din statul de domiciliu sau transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă în România numai la Primăria Sectorului 1.

Primiri-eliberări cereri transcrieri


Primirea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, începând cu data de 19.03.2012, se va realiza prin înfiinţarea ghişeului în Piata Amzei nr. 13 care va avea ca principal scop separarea activităţilor de primire–eliberare documente privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, de activitatea propriu-zisă de procesare a dosarelor în special întocmirea actelor de stare civilă în ex. I şi ex. II şi completarea certificatelor de stare civilă transcrise, precum şi evitarea oricărui contact între persoanele care solicită transcrierea certificatelor/extraselor şi ofiţerii de stare civilă delegaţi să întocmească actele transcrise precum şi certificatele transcrise.
- pe site-ul primăriei vor fi postate modele de cereri privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă care pot fi listate şi completate de către solicitanţi,
- programarea cetăţenilor români pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate se va face exclusiv on-line,
- numărul maxim de cereri, privind transcrierea certificatelor/extraselor depuse într-o zi de primire documente la ghişeu, este de 300.


Activitatea ghişeului presupune:


a) primiri cereri privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate de către cetăţenii români, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 3 şi 5 din Legea nr. 119/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
b) eliberarea certificatelor transcrise, cu respectarea prevederilor art. 158 din HOTĂRÂREA nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
- funcţionarii publici desemnaţi să desfăşoare activităţi cu publicul privind primirea cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, după verificarea numărului de ordine privind programarea, vor solicita petenţilor:
- cererea de transcriere adresată Primarului Sectorului 1, făcută în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată; în cazul minorilor în vârstă de peste 14, aceştia solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de către tutore, ori prin împuternicit cu procură specială,
- cererea de transcriere va fi însoţită de dovada privind cetăţenia română în original şi în fotocopie, în conformitate cu prevederile art. 21 din legea 21/1991 a cetăţeniei române, certificatul/extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile din străinătate, în original, fotocopie şi traducere legalizată precum şi după caz,
     # fotocopii ale certificatelor de naştere şi căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau
     paşaportului după caz,
     # declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului
     cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care certificatul/extrasul
     de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie,
     # declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului în
     cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite,
     # declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentatului legal că nu mai există un alt act
     transcris/înscris sau reconstituit în registrele stării civile române.


Teremenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă este conform legii - 60 de zile


Petiţiile ce vor reprezenta cereri de urgentare, însoţite de documente justificative unde este cazul, vor fi înregistrate la Registratura Primariei Sectorului 1 , vor fi prezentate primarului spre aprobare după care în cazul aprobării cererii de urgentare, aceasta va fi transmisă urgent Direcţiei de Stare Civilă în vederea întocmirii actului şi eliberarea certificatului transcris.

Programul de audienţe privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, MARTI ŞI JOI, de la 10.00 la 12.00 la sediul D.P.E.P.S.C.S.1 din Piata Amzei nr. 13


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


LUNI ŞI MIERCURI – de la 8.30 la 15. 30 – primiri cereri
MARŢI ŞI JOI – de la 8.30 la 15. 30 – eliberări certificate
VINERI - de la 8:30 la 13:30 - primire cereri pentru sectorul 1 si alte state


Persoanele care pot depune solicitări privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, la Sectorul 1 al Municipiului București


1. cetățeni români cu domiciliul stabil pe raza de competență a Sectorului 1, care fiind temporar în străinătate au înregistrat la autoritățile din străinătate nașterea/căsătoria/decesul, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, sunt obligați să ceară transcrierea în registrele de stare civilă române a acestor certificate/extrase pentru a avea putere doveditoare în țară,

2. cetățeni români cu domiciliul în străinătate care au avut la plecarea din țară domiciliul pe raza de competență a Sectorului 1, în termen de șase luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, sunt obligați, sunt obligați să ceară transcrierea în registrele de stare civilă române a acestor certificate/extrase pentru a avea putere doveditoare în țară,

3. cetățeni români care nu au avut niciodată domiciliul în România, conform prezentei legi vor solicita înscrierea certificatelor de stare civilă la Misiunea Diplomatică a României din statutul de domiciliu sau transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă în România numai la Primăria Sectorului 1,

4. mandatari persoane fizice care dețin o procură specială și autentică pentru depunerea cererii privind transcrierea certificatului de naștere/căsătorie/deces și ridicarea certificatului transcris, care să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
     a. este soțul/soția sau rudă până la gradul IV inclusiv cu mandantul,
     b. mandantul se află în imposibilitate medicală de a se deplasa, fapt dovedit cu documente
     medicale care vor însoți procura,

5. avocații, membri ai Barourilor din România pe bază de procură specială şi autentică, însoțită de împuternicirea avocațială, pentru fiecare caz în parte.

Mandatarii prezentați la punctul 4 cât și avocații prezentați la punctul 5, pot depune într-o zi solicitări pentru maxim două familii.