Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Informaţii acte de identitate

Informaţii acte de identitate

I. CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI:

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.

În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Actele de identitate care se eliberează, în prezent, cetățenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare necesare").

Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, adatei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

- 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare necesare"), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (9) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, pentru testarea și urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

II. CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
- dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părintilor, data ori locul nașterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de "copil găsit" și identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanța la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere ș.a.);
- în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondarii acestora, al înființării localităților sau străzilor;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;
- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (vezi Secţiunea "Formulare necesare");
- actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furt sau distrus;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie (vezi Secţiunea " Dovada adresei de domiciliu");
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente.

IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII DE STABILIRE A REȘEDINȚEI:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (vezi Secţiunea "Formulare necesare");
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

V. ALTE INFORMAŢII PRIVIND CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul Direcţiei Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București: evidenta@dgepmb.ro sau relațiipublice@dgepmb.ro.

ATENŢIE!

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor. Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Notă: "În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene".