Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Dovada adresei de domiciliu


a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Acte privind titlul locative:


1. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
2. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
3. contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuinţe;
4. contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
5. contractul (convenţia) de partaj voluntar;
6. contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
7. certificatul de moştenitor;
8. hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
     o partajul unui imobil tip locuinţă
     o atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuinţă
     o retrocedarea unui imobil
     o constatarea uzucapiunii imobiliare
9. hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
10. contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
     o din fondul locativ de stat,
     o proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
     o proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă plus adeverinţă salariat;
11. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
12. extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile ), contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
13. titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
14. autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară.