Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Cadrul legal


Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români

Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege şi cartea electronică de identitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţă.

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cetățenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Potrivit prevederilor art. 13 alin.(8) din O.U.G. nr.97/2005, pentru testarea si urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.


Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
- dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de ,,copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţa la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere ş.a.);
- în cazul schimbării domiciliului;
- în schimbul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;
- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială (potrivit modelului postat la "Formulare de completat"), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.